Obsah

Dvadsiate tretie neplánované rokovanie mestského zastupiteľstva: mesto podniká kroky na rozširovanie bytového fondu

Typ: ostatné
23. neplánované MsZ v Dubnici nad VáhomV poradí 23. neplánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom venované 4 bodom programu viedol primátor mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo vo štvrtok 27. mája 2021 s celkovým počtom 12 prítomných poslancov.

Komuniké z májového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom

V úvode schôdze vzali poslanci mesta na vedomie informáciu o zmenách a čerpaní rozpočtu mesta za I. kvartál roku 2021. Zastupiteľstvo tiež schválilo II. zmenu rozpočtu mesta za rok 2021. Súčasťou druhej realizovanej zmeny je:

  • zníženie príspevku na originálne kompetencie Základnej umeleckej školy (ZUŠ) z dôvodu prijatia finančného príspevku na úhradu časti mzdových nákladov,
  • zvýšenie kapitálového rozpočtu na rekonštrukciu a modernizáciu priestorov domu kultúry ako budúcich priestorov ZUŠ,
  • zvýšenie rozpočtu na údržbu budov vo vlastníctve mesta,
  • spolufinancovanie prestavby sídla ZUŠ na bytový dom,
  • vyčlenenie troch splátok úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v rozpočte,
  • navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu atletického štadióna z dôvodu potreby nepredvídaných prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte investičnej akcie. Ide o potrebu zabezpečiť podkladové vrstvy umelých povrchov a búranie existujúcich konštrukcií.

Marián Michalička, vedúci ekonomického oddelenia

Mesto počas pandémie odpustilo nájmy za takmer 7-tisíc eur

Mestský parlament si z úst riadiacich pracovníkov vypočul a následne vzal na vedomie informáciu o hospodárení jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2020; a to Zariadenia pre seniorov DUBINA, m. r. o. a teda i Špecializovaného zariadenia v mestskej časti Prejta, ako aj spoločnosti DUMAT, m. p. o. V roku 2020 sa vzhľadom na pandemickú situáciu a podporu lokálnych podnikateľov rozhodlo odpustiť poplatky za prenájom mestských priestorov. V presnom vyčíslení mesto prostredníctvom DUMAT, m. p. o., podporilo podnikateľov touto formou odpustením sumy 6 929 eur.

Svoju správu o hospodárení za rok 2020 prezentovalo aj Dubnické múzeum, m. r. o., ktoré počas pandemického roka navštívilo 2 600 návštevníkov. Múzeum zorganizovalo, resp. spoluorganizovalo rešpektujúc platné epidemické opatrenia 18 kultúrnych podujatí. Organizácii sa v uplynulom roku podarilo prostredníctvom viacerých grantov získať na podporu svojich aktivít 25 245 eur.

Mária Balážová, vedúca školského úradu

Poslanci mesta Dubnica nad Váhom si vypočuli súhrnnú správu o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2020 a vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za 1. polrok školského roka 2020/21. Podľa štatistík sa k 15. 9. 2020 v 72 triedach základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vzdelávalo 1603 žiakov. Základnú umeleckú školu navštevovalo 481 žiakov. Centrum voľného času malo vytvorených 46 záujmových útvarov, do ktorých bolo prihlásených 523 členov. Prevádzka centra voľného času bola počas 1. polroku viackrát prerušená z dôvodu zabráneniu šírenia ochorenia COVID-19. V školách a školských zariadeniach počas roka prebiehalo vzdelávanie striedavo prezenčne i dištančne. 

V priebehu májovej schôdze tiež poslanci delegovali zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení z dôvodu uplynutia funkčného obdobia zástupcov samosprávy.

Iveta Jurisová, riaditeľka DUMAT, m. p. o.

Mesto je o krok bližšie k ponuke dostupného nájomného bývania 

Základná umelecká škola od 1. septembra 2021 zmení svoju adresu. Z Ulice obrancov mieru sa vzdelávacia inštitúcia presťahuje do zmodernizovaného domu kultúry na Bratislavskej ulici. Uvoľnenú budovu chce mesto Dubnica nad Váhom prerobiť na bytový dom s ponukou nájomného bývania. Už na začiatku roku 2023 by chcelo občanom ponúknuť dostupné bývanie vo forme 24 nových nájomných bytov.

Mestské zastupiteľstvo preto schválilo predloženie a spolufinancovanie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy a výstavby SR na tento účel. Zo sídla umeleckej školy by po prestavbe mal vzniknúť 3-podlažný bytový dom s 24 jedno- a dvojizbovými bytmi bežného štandardu. Celková hodnota prestavby je odhadovaná na bezmála 773-tisíc eur s DPH.  

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 3. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 3. 6. 2021 15:04
Autor: Mgr. Veronika Rezáková