Obsah

Jedenásť stredoškolákov si prevzalo ocenenie z rúk primátora mesta

Typ: ostatné
Oceňovanie študentov 2022 Mesto Dubnica nad Váhom ocenilo pri príležitosti Dňa študentstva jedenásť študentov troch stredných škôl na území mesta Dubnica nad Váhom.

Pamätný list primátora mesta Dubnica nad Váhom putoval v stredu 16. novembra 2022 do rúk jedenástim študentom dubnických stredných škôl, a to za výnimočné výsledky, aktivitu, reprezentáciu školy a mesta na národnej i nadnárodnej úrovni.

Ocenení žiaci navštevujú Gymnázium v Dubnici nad Váhom, Strednú priemyselnú školu v Dubnici nad Váhom a Strednú odbornú školu technickú v Dubnici nad Váhom. „Zaželal som im veľa úspechov, šťastia a entuziazmu a tiež, aby naďalej motivovali svojich rovesníkov k tomu, aby dosahovali takéto výnimočné výsledky, a tiež, aby nezabúdali, že za každým úspechom je nielen drina, ale aj kolektív, teda či už rodina, známi, priatelia alebo pedagógovia. Verím, že na ceste, na ktorú nastúpili, zotrvajú čo najdlhšie,“ vyslovil primátor mesta Peter Wolf po slávnostnom akte oceňovania v Sobášnej sieni Mestského úradu v Dubnici nad Váhom. O kultúrnu zložku programu sa počas ceremoniálu postarali žiačky Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom.

Cieľom oceňovania je nielen vyzdvihnúť dosiahnuté úspechy študentov v rôznych oblastiach, ale tiež ich motivovať k ďalšej práci na svojom osobnostnom raste. Oceneným žiakom v mene mesta Dubnica nad Váhom gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov a radosti z práce a štúdia.  

Oceňovanie študentov 2022

Ocenení študenti Gymnázia v Dubnici nad Váhom

  • Dávid Bartoš

Je študentom 2. ročníka štvorročného štúdia, ktorý sa ako prvák nezľakol výziev gymnaziálneho štúdia a od prvých dní preukazuje svoje zanietenie a aktivitu. Aktívne participuje na školských súťažiach, dôstojne reprezentuje školu na rôznych olympiádach a zúčastňuje sa aj mimoškolských aktivít. Získal 3. miesto v krajskom kole Olympiády kritického myslenia, 3. miesto v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a 2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku. Je súčasťou veľkej DofE rodiny a tento rok sa bude uchádzať o striebornú úroveň ako študent s výborným prospechom a potenciálom.

  • Adrián Hochla

Maturant štvorročného štúdia, ktorý má na gymnáziu technické zameranie. V minulom školskom roku sa venoval Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore informatika. Jeho práca Inverzná kinematika pre každého rieši problém pohybu robotických rúk. Cieľom práce bolo vyriešiť inverznú kinematiku pre akúkoľvek takúto ruku, pre kohokoľvek, kto to potrebuje, formou webovej stránky. S touto prácou Adrián vyhral krajské kolo a v celoštátnom dostal špeciálne ocenenie poroty.

  • Hana Holbusová a Cintia Izabela Mrvová

Žiačky 4. ročníka osemročného štúdia sú nádejné mladé reportérky. V minulom školskom roku sa v programe Mladí reportéri venovali v rámci Agendy 2030 téme kolónie netopierov v Ladcoch, ktorú sa podarilo zachrániť pri rekonštrukcii strechy bytovky. So svojou reportážou Netopiere nestratili svoje útočisko reprezentovali Slovensko vo vekovej kategórii 11 až 14 rokov na medzinárodnej súťaži YRE - Young Reporters for the Environment, kde sa umiestnili na 1. mieste. Hanka sa okrem toho aktívne venuje štúdiu anglického jazyka, kde v celoslovenskom kole Jazykový kvet získala 2. miesto. Cintia zas svoju kreativitu rozvíja v programe Odysea mysle, kde si z celoštátneho kola odniesla 1. miesto.

  • Kristián Palko

Študent 7. ročníka osemročného štúdia sa popri štúdiu presadzuje v rôznych aktivitách. Ako nadšenec legorobotiky bol v krúžku na gymnáziu už pri jeho vzniku, momentálne ho vedie druhým rokom ako vedúci, podporuje a učí mladších spolužiakov. Minulý školský rok bol súčasťou tímu, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v celoštátnom finále robotiky FLL v kategórii Dizajn robota. Zároveň sa zdokonaľuje v rétorike a v písomnom prejave. V krajskom kole súťaže Majster rétor získal 1. miesto a v celoštátnej súťaži Hodžova esej 3. miesto. Formu slovnej akrobacie a rýmovania rozvíja a svoj umelecký talent preukazuje pri rapovaní.

Ocenení študenti SPŠ v Dubnici nad Váhom

  • Michal Lajčiak

Michal je študentom druhého ročníka. Dlhodobo úspešne reprezentuje školu na rôznych súťažiach. V rámci nedávnych úspechov sa môže pochváliť medailovými výsledkami na Trenčianskom robotickom dni 2021/2022, ako aj na Festivale vedy a techniky mládeže Amavet 2022. Michal vyniká ochotou pracovať v prospech svojich spolužiakov aj v čase svojho voľna, rovnako všestranne pomáha vyučujúcim pri vyučovaní na hodinách odborných predmetov.

  • Igor Michalec

Igor je študentom 4. ročníka. Zúčastnil sa celoslovenskej súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (2020), v rámci ktorej postúpil na celosvetovú súťaž v Mexiku s projektom Armádny robot (kvôli pandémii sa nekonala). Takisto je nominovaný na on-line súťaž VERNADSKY CONTEST Moskva – ocenenie za multifunkčné riešenie. Ako jediný študent zo Slovenska reprezentoval Strednú priemyselnú školu v Dubnici nad Váhom na výstave EXPO Dubaj 2020. Predviedol svoj vynovený projekt na výstave Stredoškolák 2022, kde získal ocenenie TOP exponát výstavy.

  • Monika Mikušová

Študentka 4. ročníka prezentovala JA firmu na pozícii viceprezident marketingu. Úspešne reprezentovala školu na veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave: v kategórii SK-NIC Virtuálna firemná komunikácia obsadila 2. miesto, v kategórii 2muse Prezentácia na pódiu obsadila 3. miesto. Školu reprezentovala aj v súťaži Môj podnikateľský sen v rámci projektu Mladý tvorca 2022, v ktorej získala 2. miesto. Komunikuje s firmou SYNERTA Bratislava, kde zasiela príspevky do novín o študentskej firme. Venuje sa aj dobrovoľníctvu – aktívne sa zapája do verejných zbierok Biela pastelka a Srdce na dlani.

  • Roman Seko

Študent 3. ročníka úspešne reprezentoval školu na niekoľkých súťažiach. V roku 2021 to bola súťaž Mladý elektronik, v roku 2022 súťaž AMAVET. Okrem toho reprezentoval školu aj na súťaži Zenit – na krajskom kole sa umiestnil na 1. mieste, v celoštátnom kole obsadil 6. miesto. Je aktívnym a úspešným riešiteľom Zenitu v elektronike – druhý rok po sebe bude reprezentovať školu na krajskom kole.

  • Adam Turičík

Adam, žiak tretieho ročníka Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom, prejavuje záujem a aktivitu na odborných predmetoch, cez prestávky alebo po vyučovaní pod odborným vedením v elektrotechnickom laboratóriu. V roku 2021 úspešne reprezentoval školu v súťaži Mladý elektronik, v ktorej obsadil 3. miesto. Ako aktívny a úspešný riešiteľ Zenitu v elektronike bude druhý rok po sebe reprezentovať školu na krajskom kole.

Ocenení študenti Strednej odbornej školy technickej v Dubnici nad Váhom

  • Martin Adrián Slovák

Študent tretieho ročníka odboru technik informačných a telekomunikačných technológií patrí medzi usilovných študentov, ktorých daný odbor zaujíma a baví – svoje poznatky si rozširuje aj samoštúdiom. Vďaka svojim vedomostiam a zručnostiam v minulom roku úspešne reprezentoval školu v súťažiach ZENIT, v ktorej v krajskom kole obsadil 2. miesto a v celoslovenskom kole 12. miesto, rovnako sa zúčastnil aj súťaže Mladý elektronik, v ktorej obsadil v celoštátnom kole 9. miesto.


Vytvorené: 18. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 18. 11. 2022 13:56
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta