Obsah

Jedenáste plánované rokovanie mestského zastupiteľstva: samosprávy spájajú sily pre vyššiu bezpečnosť cyklistov

Typ: ostatné
Jedenáste plánované rokovanie mestského zastupiteľstva: samosprávy spájajú sily pre vyššiu bezpečnosť cyklistov V poradí jedenáste plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, venované 11 bodom programu, viedol primátor mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v stredu 24. apríla 2024 s celkovým počtom 14 prítomných poslancov.

Aprílové rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva v skratke

  • Samospráva využije prebytok minuloročného rozpočtu na ďalší rozvoj mesta
  • Základná umelecká škola je pripravená na otvorenie nového odboru
  • V telocvični v bývalom sídle učilišťa budú trénovať záchranárske psy
  • Mestá Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica majú záujem spolu s obcou Trenčianska Teplá vybudovať bezpečný podjazd pre cyklistov popod frekventovanú štátnu cestu
Komuniké z aprílového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom

V úvode druhej schôdze v aktuálnom roku vzalo mestské zastupiteľstvo na vedomie Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2023, informujúcu o výsledku hospodárenia vo forme prebytku vo výške 880-tisíc eur. Prebytok rozpočtu bol presunutý do rezervného fondu mesta, ktorého využitie bolo predmetom schválenia druhej tohtoročnej zmeny rozpočtu mesta, a to v hodnote presahujúcej 979-tisíc eur. Uvedené financie budú okrem iného využité napr. na spracovanie a aktualizáciu projektových dokumentácií nevyhnutných na realizáciu investičných aktivít, ale aj na plošnú rekonštrukciu chodníkov, rekonštrukciu, resp. doplnenie osvetlenia a rozhlasu v mestskej časti Prejta či na opravu povrchov parkovísk.

Základná umelecká škola je pripravená na otvorenie nového odboru

Od školského roka 2024/2025 otvára Základná umelecká škola v Dubnici nad Váhom nový odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. V súvislosti s jeho zriadením poslanci schválili piaty dodatok k zriaďovacej listine školy. Cieľom spustenia nového odboru je vytvoriť žiakom možnosť naučiť sa pracovať s kamerou, zvukom, strihom a informačno-komunikačnými technológiami. Viac informácií o novom odbore nájdete v samostatnej tlačovej správe tu.

V telocvični v bývalom sídle učilišťa budú trénovať záchranárske psy

Poslanci sa tiež venovali trinástim majetkovým bodom, medzi inými i schváleniu dočasnej bezplatnej výpožičky nevyužívanej telocvične v bývalom sídle odborného učilišťa pre potreby občianskeho združenia Kynologická záchranná brigáda Trenčín na zabezpečenie výcviku záchranárskych psov a záchranárov.

Mestá Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica majú záujem spolu s obcou Trenčianska Teplá vybudovať bezpečný podjazd pre cyklistov

Združenú investíciu troch samospráv schválilo dubnické mestské zastupiteľstvo s výškou investície bezmála 16-tisíc eur zo strany každej z troch samospráv s tým, že zvyšné náklady v hodnote 32-tisíc eur budú hradené prostredníctvom dotácie pre obec Trenčianska Teplá od Ministerstva financií SR. Združená investícia je zameraná na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu prieskumných vrtov na podjazd popod hlavnú štátnu cestu I/61 pri spoločnosti DELTA. Cieľom je bezpečný prejazd cyklistov, resp. ich plynulé napojenie sa na Vážsku cyklomagistrálu.

Počas februárového rokovania sa zastupiteľstvo tiež oboznámilo so súhrnnou správu o hospodárení škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta, správou o hospodárení mestskej príspevkovej organizácie DUMAT, technických služieb mesta, ZPS Dubina, ako aj Dubnického múzea za uplynulý rok. Mestskí poslanci vzali na vedomie vyhodnotenie vykurovacej sezóny v objektoch mesta, spotreby elektrickej energie a teplej vody v budovách spravovaných mestom za rok 2023, rovnako si vypočuli správu o stave na úseku sociálnych služieb.

Vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková predniesla plán údržby zelene na rok 2024, ktorú budú technické služby mesta vykonávať v desiatich lokalitách na ploche prevyšujúcej 640-tisíc m2. V údržbe je zahrnuté kosenie trávnikov 5-krát do roka, čistenie trávnikov, výsadieb a záhonov od odpadkov, starostlivosť o mobilné nádoby, údržba detských ihrísk, jesenné vyhrabanie a odvoz lístia, strihanie krov, odstraňovanie výmladov z kmeňov drevín, výsadba drevín, ich orez a výrub, ako aj deratizácia verejných priestranstiev.

Záver rokovania patril kontrole plnenia uznesení a Správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Dubnica nad Váhom od posledného plánovaného zasadnutia. Súčasťou rokovania bolo aj hodina otázok a odpovedí občanov mesta Dubnica nad Váhom a interpelácie poslancov.


Vytvorené: 11. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2024 8:38
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová