Obsah

Mesto chce školy a škôlky otvoriť od pondelka 1. júna

Typ: ostatné
Záujem umiestniť dieťa do materskej školy alebo na prvý stupeň základných škôl musia zákonní zástupcovia nahlásiť danej škole do pondelka 25. mája 2020 do 14.00 h.

Mesto Dubnica nad Váhom chce ako zriaďovateľ troch základných škôl s materskými školami od 1. júna 2020 opätovne tieto zariadenia otvoriť. „Robíme všetko pre to, aby sme rodičom a zákonným zástupcom detí mohli ponúknuť možnosť umiestniť svoje deti do materských škôl, do 1. až 5. ročníka základnej školy i do školských klubov detí s využitím služieb školskej jedálne. Udialo by sa tak s prísnym dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení v každej jednej škole i škôlke, ktoré budú platiť od príchodu dieťaťa do zariadenia, cez pohyb v interiéri, exteriéri, počas stravovania až po opustenie areálu školy,“ uviedla vedúca Oddelenia školstva Mestského úradu v Dubnici nad Váhom Mária Balážová. Do zariadenia pre deti a mládež môže byť prijaté len zdravé dieťa, pričom školákom i predškolákom bude pri vstupe do budovy meraná telesná teplota. V budovách bude zvýšená dezinfekcia priestorov i hygienických zariadení. Školáci či predškoláci budú v kontakte len s určenými pedagogickými či nepedagogickými pracovníkmi s minimalizovaním stretov s inými skupinami detí.

Školský úrad v Dubnici nad Váhom v tejto súvislosti preto vyzýva všetkých rodičov, aby svoj záujem umiestniť dieťa do školy či materskej školy nahlásili najneskôr do pondelka 25. mája 2020 do 14.00 h príslušnej základnej, resp. materskej škole. Všetky podrobné informácie vrátane potrebných kontaktov majú školy zverejnené na svojich webových sídlach:

Školský úrad v Dubnici nad Váhom momentálne monitoruje stav, teda počty detí i zamestnancov, ktorí sa môžu zapojiť do výchovno-vzdelávacieho procesu. „Po predložení Koncepcie otvorenia škôl  a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta počas uvoľňovania opatrení v súvislosti so zabránením šírenia Covid-19 a splnení všetkých materiálnych, personálnych, hygienicko-epidemiologických a priestorových podmienok v školách a škôlkach, mesto definitívne rozhodne najneskôr do 27. 5. o ich otvorení od 1. júna 2020,“ uzatvorila vedúca školského úradu.

V prípade tých žiakov, ktorých sa zákonní zástupcovia rozhodnú nechať aj naďalej doma, a rovnako aj u žiakov II. stupňa základných škôl aj naďalej pokračuje on-line výučba. Do škôl sa prioritne vrátia učitelia, ktorí nepatria do rizikových skupín, teda nie sú v dôchodkovom veku a netrpia rizikovými ochoreniami. Vzhľadom na obmedzené kapacity škôl pri dodržaní všetkých hygienických predpisov a pravidiel budú uprednostnené deti zdravotníkov či pracovníkov v ochranných, bezpečnostných a záchranných zložkách, deti v predškolskom veku a následne deti podľa jednotlivých vekových skupín.

V materskej škole sa v jednej učebni budú blokovo vzdelávať predškoláci v počte 15 detí, na základnej škole v počte 20 detí. Školy a škôlky týmto deťom priamo v zariadení zabezpečia aj stravovanie. Vyučovanie bude prebiehať v závislosti od podmienok danej školy, ktorá určí presné rozvrhy pre jednotlivé ročníky i pravidlá, ktorými sa treba pri návšteve školy riadiť. Dôležité je preto sledovať webové sídla jednotlivých škôl a riadiť sa pokynmi riaditeľa.

Pred vstupom do zamestnania vyplní každý pedagogický i nepedagogický zamestnanec dotazník, ktorý je zverejnený pod touto tlačovou správou ako príloha vo formáte PDF, rovnako ako vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré musí predložiť rodič pred vstupom žiaka do základnej, resp. materskej školy. 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Prílohy

Vytvorené: 20. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 5. 2020 15:54
Autor: Mgr. Veronika Rezáková