Obsah

Mesto hľadá príslušníkov/príslušníčky mestskej polície

Typ: ostatné
Mesto hľadá príslušníkov/príslušníčky mestskej polície Mesto Dubnica nad Váhom príjme do pracovného pomeru príslušníkov/príslušníčky mestskej polície.

Miestom výkonu práce je Dubnica nad Váhom. Ide o hlavný pracovný pomer s termínom nástupu dohodou.

Plat: v zmysle zákona 553/2003 Z. z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov. Osobné ohodnotenie.

Pracovná  náplň: príslušník mestskej polície plní úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov:

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste,
 • chráni občanov, majetok mesta, majetok občanov, ako aj iný majetok v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím,
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste, o poriadok, čistotu a hygienu v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • prijíma oznámenia, vykonáva objasňovanie priestupkov a preverovanie podnetov.

Pracovný čas: nepretržitý pracovný čas:

 • denná zmena: 6.00 h - 18.00 h   
 • nočná zmena: 18.00 h – 6.00 h

Zamestnancom mesta - príslušníkom mestskej polície sa môže stať:

fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady podľa zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov:

 • bezúhonná osoba (výpis z registra trestov – zabezpečí zamestnávateľ na základe poskytnutia údajov potrebných  pre účely získania výpisu z registra trestov),
 • osoba staršia ako 21 rokov,
 • osoba odborne spôsobilá (odbornú spôsobilosť príslušníka obecnej polície môže uchádzač po dohode nadobudnúť po nástupe do pracovného pomeru),
 • osoba telesne spôsobilá (fyzické testy organizačne zabezpečí zamestnávateľ),
 • osoba duševne spôsobilá (psychologické testy organizačne zabezpečí zamestnávateľ).

Príslušník mestskej polície musí ďalej spĺňať:

 • ukončené úplné stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie),
 • dobrý zdravotný stav (potvrdenie ošetrujúceho lekára + potvrdenie na výkon práce v noci),
 • vlastniť vodičský preukaz skupiny B; zbrojný preukaz skupiny C (Zbrojný preukaz je možné si dorobiť až po nástupe do pracovného pomeru),
 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície výhodou.

Iné predpoklady v zmysle zákona:

 • ovládanie úradného jazyka (slovenského jazyka),
 • schopnosť presne a precízne vykonávať pracovné úlohy,
 • zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam,
 • komunikatívnosť, spoľahlivosť,
 • užívateľská úroveň práce s PC a operačným systémom Windows ,
 • užívateľská úroveň používania kancelárskeho softvéru /Word/,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Plat: 

 • v zmysle  zákona 553/2003 Z. z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od skúseností, znalostí a odpracovaných rokov,
 • benefity – 5 dní dovolenky naviac, osobné ohodnotenie, stravné lístky 2ks na zmenu, príspevok na regeneráciu, ďalšie príspevky v zmysle zásad používania sociálneho fondu,
 • bezplatné zabezpečenie odbornej prípravy a získanie zbrojného preukazu.

Informácie o výbere uchádzačov:

 • výber vhodného uchádzača bude prebiehať osobným pohovorom. Uchádzači úspešní na osobnom pohovore sa následne podrobia absolvovaniu:
  1. fyzických previerok
  2. psychologického vyšetrenia

Informácie o zasielaní žiadostí:

K  žiadosti je potrebné doložiť:

 • profesijný životopis,
 • doklad o nadobudnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

V prípade pozvania na osobný pohovor, budeme od uchádzačov požadovať doplnenie ďalších údajov. Žiadosti môžu uchádzači zasielať do 30. apríla 2024 vrátane na adresu Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom alebo e-mailom na michaela.masrnova@dubnica.eu.

Viac informácií získate na tel. čísle 042 44 55 771.


Vytvorené: 5. 4. 2024
Posledná aktualizácia: 5. 4. 2024 12:01
Autor: Mária Škvarová