Obsah

Mesto ukončilo zdedený spor, pripravuje bikesharing, nasvietenie prechodov aj modernizáciu kotolní

Typ: ostatné
Júnové rokovanie mestských poslancov. Piate plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom s 26 bodmi pracovného programu viedol primátor Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v stredu 26. júna 2019 s celkový počtom 15 prítomných poslancov.

Júnové rokovanie poslancov v skratke:

  • Mesto ukončilo spor so Súkromnou základnou umeleckou školou zmierom
  • Opraví sa poškodený vstupný portál do Dubnického kaštieľa
  • Pred hlavnou sezónou sa menia trhové pravidlá
  • Dubnica má opätovne určené školské obvody
  • Nové trasovanie cyklotrasy do Prejty je bezpečnejšie aj reálnejšie
  • Zimný štadión sa vracia do rúk mesta, ktoré ho chce zrekonštruovať
  • Mesto pripravilo nové projekty, o financie žiada na bikesharing, modernizáciu kotolní aj nasvietenie priechodov pre chodcov
  • Do Dubničanky sa vrátia potraviny
  • Technické služby mesta majú tretieho konateľa
  • Stali sme sa členom občianskeho združenia Smart Cities klub

Komuniké z júnového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom

V úvode rokovania boli mestskí poslanci oboznámení so Záverečným účtom mesta za rok 2018, ktoré hospodárilo s prebytkom rozpočtu vo výške presahujúcej 160-tisíc eur.  Zdrojom rezervného fondu je aj zostatok finančných operácií za rok 2018 vo výške 1,6 milióna eur. Zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu v celkovej sume 750 764 eur na zakúpenie elektrospotrebičov pre Zariadenie pre seniorov DUBINA, m. r. o. a pre Základnú školu s materskou školou Centrum I., ako aj na vypracovanie projektových dokumentácií rekonštrukcie budovy bývalej II. základnej školy, modernizáciu a zateplenie budovy polikliniky a výstavbu novej zastávky pri Základnej škole s materskou školou Pavla Demitru, spojenú s rekonštrukciou chodníka. Kapitálové výdavky z rezervného fondu poputujú napr. aj na realizáciu parkovísk v meste na sídlisku Centrum I, ako aj na vybudovanie otoča pre školský autobus, ďalej na rekonštrukciu autobusovej zastávky, priechodu pre chodcov a verejného osvetlenia pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru či vybudovanie nových obrubníkov na Bottovej ulici.

Mestské zastupiteľstvo sa venovalo tiež hospodáreniu mestských príspevkových organizácií a hospodáreniu organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Júnové rokovanie mestských poslancov.

Zmena rozpočtu umožní opravu kaštieľa, ciest a chodníkov aj doplatenie dotácie pre súkromnú ZUŠ

Jednohlasne plénum schválilo aj III. tohtoročnú zmenu rozpočtu. Tou sa preklasifikovali kapitálové výdavky vo výške 331 728  eur na bežné výdavky a ich využitie na úhradu mzdových nákladov Zariadenia pre seniorov DUBINA, ako aj na doplatenie časti dotácie za roky 2016 – 2019 pre Súkromnú základnú umeleckú školu, čím dôjde k vyriešeniu niekoľko rokov trvajúceho sporu. Ďalšia časť objemu poputuje na opravu vstupného portálu do Dubnického kaštieľa. Poslanci navýšili aj finančný objem určený na rutinnú údržbu, opravu chodníkov a ciest a nákup dopravného značenia a vysporiadanie záväzkov voči spoločnosti Saluss, s. r. o.

Poškodený vstupný portál

Schválená zmena rozpočtu v súvislosti so Súkromnou základnou umeleckou školou nadväzuje na vyrokovanú a prijatú dohodu o urovnaní medzi mestom a školou. Zdedený spor pretrvával viac ako tri roky, počas ktorých boli súkromnej ZUŠ nezákonne zadržiavané finančné prostriedky vo forme dotácie na prevádzkovanie a mzdy. Novému vedeniu mesta sa podarilo zmierlivou mimosúdnou cestou spor urovnať, čím ušetrilo finančné prostriedky na úrokoch z omeškania, trovách konania a prípadnej náhrady škody, ktoré si zriaďovateľ školy uplatňovať nebude a zároveň stiahne všetky žaloby vedené proti mestu. Mesto škole vyplatí dotáciu za roky 2016 – 2018 spolu s nákladmi na právne služby v celkovej výške presahujúcou sumu 215-tisíc eur. Týmto krokom ostane v mestskej kase približne 100-tisíc eur k dobru, ktoré môžu byť využité na skvalitnenie života v meste. Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo zriadenie elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy v budove Gymnázia v Dubnici nad Váhom od 1. septembra 2019.

Aktualizované VZN o sociálnych službách

Novelizované všeobecne záväzné nariadenie (VZN) navyšuje stanovenú hranicu sumy, umožňujúcej nárok na príspevok na stravu seniorov zo strany mesta, aby seniori z dôvodu valorizácie dôchodkov nestrácali na tento príspevok nárok. Mesto sa tak rozhodlo aj vzhľadom na to, že náklady na životné potreby seniorov neustále narastajú. Hranice výšky príspevku sú nastavené s ohľadom na  potreby občanov a ekonomických možností mesta. Mestskí poslanci si zároveň počas júnového rokovania vypočuli a vzali na vedomie Správu o stave na úseku sociálnych služieb za rok 2018.

Bytová otázka je pre mesto prioritou

Bytová otázka patrí k prioritám vedenia mesta, ktoré chce vyvinúť maximálne úsilie, aby počet nájomných bytov stúpal. Aktuálne má mesto vo svojom vlastníctve 76 nájomných bytov, ktoré dopytu zo strany verejnosti nepostačujú. Schválením VZN o prevode vlastníctva bytov na základe novely zákona mesto deklaruje svoju snahu hospodáriť účelne. Mesto sa bytov nechce zbavovať, práve naopak, jeho úmyslom je zachovať si ich vo svojom majetku tak, aby mohli byť využívané občanmi. Nové VZN upravuje, že nájomné byty budú odpredané do vlastníctva len tým nájomníkom, ktorí o kúpu bytu požiadali do konca roku 2016 a splnili všetky zákonom stanovené podmienky.

Riaditeľka DUMATu, m. p. o., Iveta Jurisová.

Nový trhový poriadok podporuje remeslo

Trhový poriadok mesta sa riadil VZN ešte z roku 2014. Zastupiteľstvo jeho doplnením mení podmienky pre trhový predaj, a to nielen doplnením trhových miest, ale aj úpravou výšky úhrady za trhové miesto. Pravidlá pre remeselníkov s ukážkou remesla sa nemenia, teda trhové miesto môžu využívať zdarma, ak nepresiahnu 3 m2, ak áno, poplatok ostáva nezmenený vo výške 7 eur za m2. Výraznejšie sa zmena úhrady za trhové miesto dotkne predajcov alkoholu a občerstvenia, ktorých príjmy z predaja sú spravidla najvyššie. Zmenou úhrady za trhové miesto sa mesto približuje priemernej výške poplatkov v okolitých mestách a regióne. V špecifických prípadoch môže primátor mesta poplatok za trhové miesta znížiť alebo úplne odpustiť.

Trhy v dubnickom parku.

V meste sú určené školské obvody

V aktuálne končiacom školskom roku navštevovalo tri základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta takmer 1550 detí v 70 triedach. Dubnickí deviataci dosiahli v  matematike 57,5 % úspešnosť a v slovenskom jazyku a literatúre 63,4 %. V obidvoch predmetoch boli ich výsledky lepšie, ako bol celoslovenský priemer. Túto i mnohé ďalšie informácie vzali dubnickí poslanci na vedomie v rámci predloženej správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti mesta.

Schválením VZN o určení školských obvodov mesto určilo konkrétne obvody pre všetky tri základné školy, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Žiaci by mali plniť svoju povinnú školskú dochádzku v stanovenom obvode, ak si vyberú školu mimo určeného obvodu, so súhlasom riaditeľa predmetnej školy ju môžu navštevovať.

Zastupiteľstvo sa zároveň v samostatnom VZN venovalo aj schváleniu výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Do roku 2020 je cieľom znížiť množstvo odpadu aj menej skládkovať

Mesto v reakcii na schválenie Programu odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja prijalo Program odpadového hospodárstva mesta Dubnica nad Váhom na roky 2016 – 2020. K jeho hlavným cieľom patrí znižovanie množstva komunálnych odpadov, zvýšenie podielu triedeného zberu či zvýšenie miery zhodnotenia komunálneho odpadu.

Zberný dvor

Zimný štadión chce mesto rekonštruovať

Mestskí poslanci prerokovávali aj návrh na ukončenie nájmu zimného štadiónu, ktorý je v technicky veľmi zlom stave. Aby na jeho opravu a modernizáciu mohlo mesto žiadať financie z verejných zdrojov, musí ho mať vo svojej správe. Mesto preto pristupuje k vyrovnaniu záväzkov so spoločnosťou Saluss, s. r. o., s ktorou sa dohodlo na ukončení prevádzkovania nájmu ku koncu júna 2019. Poslanci toto ukončenie nájomnej zmluvy počas svojho rokovania schválili, čím dali zelenú ďalším krokom vedúcim k rekonštrukcii hokejového stánku.

Nové projekty mesta – bikesharing, obnova kotolní aj nasvietenie priechodov

Vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia by sa mohli dočkať modernizácie kotolne v troch mestských budovách; v dome kultúry, v budove polikliniky a na zimnom štadióne. Celkové oprávnené výdavky projektu presahujú sumu 215-tisíc eur, výška spolufinancovania zo strany mesta by presiahla sumu 10-tisíc eur.

Zdieľané bicykle, alebo aj bikesharing sa v súčasnosti stáva stále populárnejšou službou, ktorá funguje už v mnohých mestách Európy. Na jednom stanovišti sa bicykel vypožičia, použije sa na cestu do práce, do školy, na nákup a na ďalšom stanovišti sa vráti. Mesto Dubnica nad Váhom chce projekt bikesharingu obyvateľom ponúknuť ako alternatívu dopravy s cieľom zníženia hustoty premávky a zlepšenia kvality a zdravia občanov mesta. V prípade schválenia NFP bude v meste rozmiestnených 13 cyklostojísk a 78 bicyklov. Celkové výdavky projektu  predstavujú sumu 240-tisíc eur, mesto by sa podieľalo 12-tisíc eurami. V súvislosti s podporou nemotorovej dopravy na území Dubnice mesto aktívne pracuje aj na príprave výstavby segregovaných cyklotrás.

.

Dubnica nad Váhom zároveň pripravila žiadosť o dotáciu na osvetlenie plochy už existujúceho priechodu pre chodcov. Priechody na štátnej ceste prvej triedy, vedúcej cez Dubnicu, už nasvietené sú, mesto sa preto sústreďuje na priechody na vedľajších mestských ťahoch. Na základe spracovaného rozpočtu sa plánuje realizovať osvetlenie 6 priechodov pre chodcov  z poskytnutej dotácie, ktorej maximálna výška môže dosiahnuť sumu 24-tisíc eur. Podmienkou získania dotácie je preukázanie spolufinancovania zo strany žiadateľa  vo výške 5%.

Opäť bližšie k cyklotrase medzi Dubnicou a Prejtou

Poslanci zároveň schválil podanie žiadosti o NFP na vybudovanie cyklotrasy medzi Dubnicou nad Váhom a mestskou časťou Prejta. Dubnica o príspevok žiada opätovne, nakoľko pôvodné trasovanie cyklotrasy mohlo negatívne ovplyvniť jej kolaudáciu a zmariť poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Mesto vykonalo potrebné náležitosti a navrhlo novú trasu, ktorá je približne o 0,5 km dlhšia. Náhradné trasovanie je bezpečnejšie a úplne v súlade s dopravnými predpismi. Z celkových nákladov na projekt v celkovej výške 913-tisíc eur sa bude mesto podieľať 5% vo výške 45 650 eur.

Do Dubničanky sa vrátia potraviny

Poslanci prerokovali aj 11 bodov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta, medzi nimi aj prenájom priestorov v budove Dubničanky. Do tej sa vrátia potraviny, tentokrát pod značkou Koruna, s. r. o., nakoľko predchádzajúci nájomca; spoločnosť CBA Slovakia, nájomnú zmluvu vypovedala. Predpokladaný termín otvorenia prevádzky potravín Koruna, s. r. o., je v priebehu letných mesiacov. Okrem potravín v budove pribudne aj cukrárenská výroba.

V záverečnej časti niekoľkohodinového pracovného stretnutia reprezentanti mesta prerokovali obsah upozornenia prokurátora. V záujme zabezpečenia plynulej činnosti spoločnosti Technické služby mesta Dubnica nad Váhom pribudol k dvom konateľom aj tretí konateľ spoločnosti, a to súčasný riaditeľ Gabriel Zelei. Zastupiteľstvo zároveň schválilo náplň práce a úlohy ôsmich pracovných komisií ako poradných orgánov mestského zastupiteľstva. Dubnica nad Váhom sa stala členom občianskeho združenia Smart Cities klub. Členstvo v združení by malo byť prínosom pre moderné, dynamicky sa rozvíjajúce mestá a malo by byť nápomocné pre zvyšovanie kvality života a poskytovaných služieb v prospech obyvateľov. 

Súčasťou rokovania bola občanom opätovne k dispozícii aj hodina otázok a odpovedí.


Vytvorené: 27. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 17. 7. 2019 10:14
Autor: Veronika Rezáková