Obsah

Od 1. mája 2023 prichádzajú do školských jedální plošné dotácie na stravu, tzv. „obedy zadarmo“. O dotáciu treba písomne požiadať

Typ: ostatné
Od 1. mája 2023 prichádzajú do školských jedální plošné dotácie na stravu, tzv. „obedy zadarmo“. O dotáciu treba písomne požiadať 1 Mesto Dubnica nad Váhom informuje zákonných zástupcov, že novelou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov dochádza od 1. mája 2023 k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Od mája tohto roku bude dotácia na stravu poskytovaná v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu,
  • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na I. stupni a odobralo stravu,
  • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na II. stupni a odobralo stravu.
Nárok na uvedenú dotáciu na stravu majú deti, ktoré:
  • navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o dotáciu prostredníctvom zariadenia školského stravovania,
  • navštevujú materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy (teda dieťa vo veku od 2 do 5 rokov), a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, prípadne ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • navštevujú materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Vo veci poskytovania dotácie na stravu upozorňujeme na nutnosť písomnej žiadosti. „Upozorňujeme, že v prípade detí navštevujúcich posledný ročník materskej školy alebo základnú školu bude možné dotáciu na stravu od 1. mája 2023 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa, prípadne fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne o dotáciu požiada,“ uviedla vedúca školského úradu Zdena Bunčáková s tým, že žiadosť a návratku poskytne rodičom vedúca školskej jedálne.

Upozorňujeme, že pokiaľ rodič dieťaťa nedoručí písomnú žiadosť zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým rodič v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada.


Vytvorené: 24. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 24. 4. 2023 16:14
Autor: Mária Škvarová