Obsah

Termín zápisu detí do škôl je známy, prebehne prednostne elektronicky

Typ: ostatné
Termín zápisu detí do škôl je známy, prebehne prednostne elektronickyMesto Dubnica nad Váhom ako zriaďovateľ informuje zákonných zástupcov o zápise detí do škôl a školských zariadení pre nadchádzajúci školský rok 2021/2022.
Zápis do 1. ročníka základných škôl bude v apríli

Na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa zápis do 1. ročníka uskutoční prostredníctvom elektronických prihlášok zverejnených na webových stránkach škôl. Zápis sa uskutoční 7. a 8. apríla 2021 od 15.00 h do 18.00 h, v individuálnych prípadoch môže rodič prísť zapísať svoje dieťa osobne. „Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta využívajú ako prihlášku formulár zo školského informačného systému, prípadne formulár zverejnený na webovom sídle základnej školy. Zákonný zástupca však môže ako prihlášku použiť aj iný formulár, ktorý vybranej základnej škole doručí, napríklad e-mail,“ priblížila vedúca školského úradu Mária Balážová. Ako dodala, zákonný zástupca dieťaťa môže škole poskytnúť osobné údaje potrebné pred zápisom aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy, ale aj prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

V prípade, že zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť formulár osobne vo vybranej základnej škole. Po vyplnení a podpísaní ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy, pričom pri akomkoľvek kontakte so školou sa kladie dôraz na dodržiavanie hygienicko-epidemických opatrení.

O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021. Spolu s rozhodnutím o prijatí archivuje aj prihlášku. Do 30. júna 2021 zašle riaditeľ zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

Zápis detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (teda prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční v mesiaci máj

Zápis detí do materskej školy prebehne v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom od 3. do 14. mája 2021. „Upozorňujeme zákonných zástupcov, že dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, nie preložením či preradením z inej materskej školy,“ ozrejmila Mária Balážová. Ako dodala, zákonný zástupca spolu so žiadosťou materskej škole predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

Žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP), zákonný zástupca k žiadosti predloží aj nasledovné dokumenty:

  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP do bežnej materskej školy ako individuálne začleneného alebo vzdelávajúceho sa v špeciálnej triede materskej školy,“ upresnila vedúca školského úradu. Ako dodala, zákonný zástupca dieťaťa so ŠVVP môže žiadosť podať osobne, poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, prípadne môže využiť elektronickú komunikáciu a žiadosť podať e-mailom či odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Deti so ŠVVP sa zaraďujú v bežných materských školách do tried spolu s ostatnými deťmi (ako individuálne začlenené) alebo do samostatných tried pre deti so ŠVVP (špeciálne triedy). Ak sa dieťa prijíma k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľ každej materskej školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

 

Prihlasovanie do Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom

Zákonný zástupca môže dieťa prihlásiť elektronicky cez webovú stránku školy, prípadne osobne. Talentové skúšky sa uskutočnia v dňoch 20. a 21. mája 2021.

 

Prihlasovanie detí do Centra voľného času v Dubnici nad Váhom bude možné od 1. júla 2021.

Bližšie informácie k zápisu nájdete na jednotlivých weboch škôl a školských zariadení.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 23. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 3. 2021 13:37
Autor: Mária Badačová