Obsah

Zariadenie pre seniorov Dubina vyhlasuje výberové konanie na pozíciu v Špecializovanom zariadení v Prejte

Typ: ostatné
Zariadenie pre seniorov Dubina vyhlasuje výberové konanie na pozíciu v Špecializovanom zariadení v PrejteZariadenie pre seniorov DUBINA, m. r. o., vyhlásilo výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúca sestra Špecializovaného zariadenia v Prejte.

Náplňou práce vedúcej sestry je riadenie chodu sociálno-zdravotného úseku, ako aj vedenie pracovného kolektívu.

Plat je určený podľa zákona 553/2003 Z.z. – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujem a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo
  • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite, psychiatrii, odboroch vnútorného lekárstva, odboroch chirurgie alebo v onkológii
  • registrácia v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek
  • odborná prax minimálne 5 rokov

Ďalšie požiadavky:

  • znalosť legislatívy – zákon 448/2008 Z.z. – Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ako aj znalosť právnych noriem v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, znalosť Zákonníka práce
  • práca s počítačom – Microsoft Word a Excel
  • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  • bezúhonnosť
  • vodičský preukaz skupiny B je výhodou

V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní je potrebné doručiť tieto doklady: žiadosť o zaradenie do výberového konania, motivačný list, profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením e-mailovej adresy a kontaktu pre doručovanie písomností, kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní a doklady o ukončených kurzoch, čestné prehlásenie bezúhonnosti, ako aj písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania.

Uvedené doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúca sestra“ najneskôr do 10. februára 2023 vrátane na adresu Zariadenie pre seniorov Dubina, m. r. o., Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Termín spolu s miestom výberového konania bude oznámený uchádzačom najneskôr 7 dní pred jeho začatím. Viac informácií nájdete na www.dubina.org.


Vytvorené: 18. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 18. 1. 2023 10:47
Autor: Mária Škvarová