Obsah

Ing. Iveta Jurisová


Úloha v org. štruktúre

DUMAT m.p.o. - Riaditeľka DUMAT m.p.o.