Obsah

Desiate plánované rokovanie mestského zastupiteľstva: prvá zmena rozpočtu pomôže klientom i zamestnancom špecializovaného zariadenia

Typ: ostatné
Desiate plánované rokovanie mestského zastupiteľstva: prvá zmena rozpočtu pomôže klientom i zamestnancom špecializovaného zariadenia V poradí desiate plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, venované 12 bodom programu, viedol primátor mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v stredu 28. februára 2024 s celkovým počtom 16 prítomných poslancov.

Komuniké z februárového rokovania Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom

Prvá zmena rozpočtu za rok 2024 prináša zvýšenie rozpočtu pre Zariadenie pre seniorov Dubina o 170-tisíc eur, a to z dôvodu zvýšeného plnenia zo strany poisťovní. Uvoľnené financie v hodnote presahujúcej 70-tisíc eur, ktorými mesto pôvodne plánovalo dofinancovať výpadok vlastných príjmov zariadenia, tak budú môcť byť využité na nákup polohovateľných postelí pre klientov, ako aj na mzdové náklady v rámci stabilizácie personálneho obsadenia zariadenia. Ďalšie úpravy rozpočtu v rámci jeho prvej zmeny počítajú s financiami na obnovu vozového parku mestskej polície i s výpadkom príjmov v oblasti podielových daní.

Za účelom zriadenia volebných miestností poslanci na februárovej schôdzi prijali všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta. Mestský parlament zároveň aktualizoval VZN upravujúce zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta do nájmu. Prvá zmena v rámci úpravy sa týka podmienky vlastníctva inej nehnuteľnosti v čase podania žiadosti, druhá zmena upravuje podmienky nájomného vzťahu v súvislosti so zámerom ďalšieho prenajímania bytov zo strany nájomníkov. 

Poslanci tiež vzali na vedomie vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí za uplynulý rok. V správe sa konštatuje, že v roku 2023 oddelenie kultúry zorganizovalo 54 podujatí, ktoré do mesta priniesli kvalitnú kultúru i silné mená. Okrem tradičných, už etablovaných a vyhľadávaných podujatí pribudli aj novinky ako napr. jarmok tradičných umeleckých ľudových remesiel, absolútnym hitom v návštevnosti i ohlasoch bol program realizovaný v rámci otvorenia zrekonštruovaného Námestia Matice slovenskej. Kino Lastovička počas v poradí siedmeho roku svojej prevádzky odvysielalo 581 filmových predstavení, na ktoré sa prišlo pozrieť bezmála 11 500 návštevníkov. Dubnická knižnica v roku 2023 pri počte 1391 registrovaných čitateľov zrealizovala bezmála 55-tisíc výpožičiek kníh a periodík.

Vedeli ste, že...?

Medzi 5 najúspešnejších filmov roku 2023 z hľadiska návštevnosti patria filmy:

Invalid

Nikdy nehovor nikdy  

Labková patrola vo veľkofilme

Kocúr v čižmách: Posledné želanie

Perinbaba a dva svety

Na rokovaní ďalej odznelo zhodnotenie stavu na úseku verejného poriadku a činnosti MsP za rok 2023. Spomedzi celkového počtu 3 714 riešených priestupkov aj v roku 2023 dominovali dopravné priestupky (55 %). V prípade ostatných priestupkov (proti verejnému poriadku, spolunažívaniu či majetku) mala mestská polícia až 91 % objasnenosť prípadov, resp. zistenie totožnosti páchateľa. Zastupiteľstvo zároveň na základe výsledkov výberového konania do funkcie náčelníka Mestskej polície v Dubnici nad Váhom vymenovalo Milana Turzu.

V súvislosti s pripravovanou zmenou financovania materských škôl zastupiteľstvo schválilo zaradenie školskej jedálne (Centrum I 29) ako súčasť Materskej školy Centrum II 72 do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Na prvej schôdzi v aktuálnom roku odznelo tiež vyhodnotenie realizácie investičných akcií za rok 2023. Tejto téme sa podrobnejšie venuje samostatná správa zverejnená na webovom sídle mesta na tejto adrese. Poslanci sa tiež venovali ôsmim majetkovým bodom a vypočuli si správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Vladimíry Kňažekovej za rok 2023, ktorá v uvedenom období vykonala dovedna 11 kontrol. Záver rokovania patril kontrole plnenia uznesení a Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom od posledného plánovaného zasadnutia.

Súčasťou rokovania bolo aj hodina otázok a odpovedí občanov mesta Dubnica nad Váhom a interpelácie poslancov.

Videozáznam z 10. plánovaného rokovania mestského zastupiteľstva nájdete na tomto odkaze. 


Vytvorené: 25. 3. 2024
Posledná aktualizácia: 25. 3. 2024 12:52
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová