Obsah

Do prvých tried základných škôl rodičia prihlásili takmer 220 detí

Typ: ostatné
Do prvých tried základných škôl rodičia prihlásili takmer 220 detíZápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa v tomto roku konal neštandardne – predovšetkým elektronicky a poštou, osobne len bez prítomnosti detí.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 prebiehal od 15. apríla do 30. apríla 2020. Do prvých tried základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta tak rodičia prihlásili dovedna 217 detí. „Návrh na počty prijímaných žiakov a návrhy na počet tried predkladajú riaditelia škôl na vyjadrenie rade školy a následne zriaďovateľovi na schválenie. Počty žiakov v triedach, a s tým aj určenie počtu tried, sa ešte môžu zmeniť,“ priblížila vedúca školského úradu Mária Balážová s tým, že v uplynulom školskom roku pristúpilo k zápisu do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 235 žiakov.

O prijatí detí na základné vzdelávanie rozhodujú riaditelia škôl. V prípade, ak riaditeľ disponuje požadovanými dokumentmi, o prijatí dieťaťa rozhodne do 30. júna 2020. Pokiaľ hlava školy nemá k dispozícii všetky požadované dokumenty, o prijatí dieťaťa rozhodne najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Počty zapísaných žiakov do jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako aj do Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia, prikladáme v tabuľke. Pre porovnanie v nej uvádzame aj počty zapísaných žiakov v predchádzajúcom školskom roku.  

Počty zapísaných žiakov do základných škôl v školskom roku 2019/2020 a 2020/2021

Neprihlásením dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa dopúšťate priestupku

V súvislosti so zákonnou prihlasovacou povinnosťou dieťaťa na povinnú školskú dochádzku zdôrazňujeme nasledovné:

  • priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa na povinnú školskú dochádzku neprihlási
  • v prípade, že si zákonný zástupca dieťaťa nesplní povinnosť a dieťa na povinnú školskú dochádzku neprihlási, dopúšťa sa priestupku, za ktorý je obec oprávnená uložiť mu pokutu do výšky 331,50 € podľa § 37a) ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z.
  • obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa
Na zápis detí do materských škôl máte čas do konca mája

Podávanie žiadostí o zápis detí do materských škôl pre školský rok 2020/2021 prebieha v termíne od 30. apríla do 31. mája 2020. Zákonní zástupcovia môžu využiť v prípade všetkých štyroch materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta tri formy zápisu, a to elektronicky, poštou a osobne. Podrobnejšie informácie k zápisu do jednotlivých materských škôl nájdete v tomto článku

 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 15. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 5. 2020 10:51
Autor: Mária Badačová